Foreningens Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Einherjerne – som vedtaget på Ekstraordinær GF 17-03-2016

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Einherjerne.
Stk. 2. Foreningen hjemsted er Århus Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at fremme det almene kendskab til og interesse for liverollespil primært med udgangspunkt i europæisk middelalder, samt bræt- og figurspil, gennem afholdelse af arrangementer, kurser, turneringer og lignende.
Stk. 2. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
Stk. 3. Forenings virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.

§ 3. Medlemsskab
Enhver kan blive medlem foreningen.
Stk. 2. Medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen, samt ret til at deltage i foreningens aktiviteter og anvende foreningens lokaler og udstyr.
Stk. 3. Et medlem betragtes som udmeldt, når det ikke har betalt kontigent senest inden den ordinære generalforsamlingens start, i det nye år.
Stk. 4. Alle medlemmer har selv ansvaret for at deres kontakt-oplysninger er opdaterede hos foreningen.

§ 4 Kontingent
Kontingenter for næstkommende år, fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Kontingentperioden følger kalenderåret.

§ 5. Udelukkelse
Bestyrelsen kan skriftligt, med øjeblikkelig virkning, ekskludere er medlem, som groft har skadet foreningens omdømme og interesser. Eksklusionen skal godkendes på førstkommende generalforsamling, med simpelt flertal. Såfremt medlemmet ønsker genoptagelse, skal dette godkendes på en generalforsamling, ligeledes med simpelt flertal.

§ 6. Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i løbet af årets første to måneder. Bestyrelsen skal indkalde alle medlemmer til denne, skriftligt eller elektronisk, med mindst 3 ugers varsel.
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling skal der vælges en formand, kasserer, mindst 3 og op til 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer, op til 2 suppleanter samt revisor og revisorsuppleant for det indeværende år, endvidere skal budgettet for det indeværende år, samt regnskabet for det forgange år godkendes.
Stk. 4. Bestyrelsen og medlemmerne kan skriftligt eller elektronisk indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Alle medlemmer skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 5. Pa generalforsamlingen har alle medlemmer taleret og stemmeret.

§ 7. Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, kasserer, og mellem 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Stk. 4. Skulle en formand eller en kasserer fratræde vælger bestyrelsen en ny fra sin midte.
Stk. 5. Medlemmer kan ikke anvende foreningens navn i forbindelse med arrangementer eller andet uden bestyrelsens godkendelse.

§ 8. Ændring af vedtægter
Ændring af vedtægter er gyldigt ved 2/3 flertal ved en generalforsamling.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde 3 uger inden generalforsamlingen.

§ 9. Ansvar
Ansvar for skader påhviler det enkelte medlem.

§ 10. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 11. Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes ud af til ved formanden eller af kasseren. Ved optagelse af lån og slag / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Væsentlige dispositioner tegnes af den samlede bestyrelse.
Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de økonomiske udgifter og forpligtelser, der påhviler foreningen som helhed.

§ 12. Salg af MARK-huse
Kun generalforsamlingen kan beslutte at sælge foreningens MARK-huse.

§ 13. Opløsning
Ved opløsning skal foreningens formue, efter alle eventuelle kreditorer er betalt, anvendes til fritidsaktivitet. Aktiviteten skal have en almennyttig karakter. Anvendelsen besluttes af den opløsende generalforsamling.