Foreningens Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Einherjerne – som vedtaget på GF 2. juli 2021

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Einherjerne.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at fremme det almene kendskab til og interesse for liverollespil primært med udgangspunkt i europæisk middelalder, samt bræt- og figurspil, gennem afholdelse af arrangementer, kurser, turneringer og lignende.
Stk. 2. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
Stk. 3. Forenings virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.

§ 3. Medlemskab
Enhver kan blive ordinært medlem af foreningen.
Stk. 2. Ordinære medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen, samt ret til at deltage i foreningens aktiviteter og anvende foreningens lokaler og udstyr.
Stk. 4. Et medlem betragtes som udmeldt, når det ikke har betalt kontingent senest inden den ordinære generalforsamlingens start, i det nye år.
Stk. 5. Alle medlemmer har selv ansvaret for at deres kontakt-oplysninger er opdaterede hos foreningen.

§ 4 Kontingent
Kontingenter for næstkommende år fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Kontingentperioden følger kalenderåret.

§ 5. Udelukkelse
Bestyrelsen kan skriftligt, med øjeblikkelig virkning, ekskludere et medlem, som på utilbørligvis groft har skadet foreningens omdømme & interesser. Dette skal ske ved at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Forinden bestyrelsens afgørelse, skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar for bestyrelsen. Et medlem der er ekskluderet, kan søge om genoptagelse ved førstkommende generalforsamling, der ved simpelt flertal afgør, hvorvidt eksklusionen ophæves og medlemmet genoptages.
Stk. 1: Ved anvendelse af paragraffen, skal der oplyses om dette til generalforsamlingen, dog uden specifikationer om sagens art.

§ 6. Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i løbet af årets første to måneder. Bestyrelsen skal indkalde alle medlemmer til denne, skriftligt eller elektronisk, med mindst 3 ugers varsel.
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling skal der vælges en formand, kasserer, mindst 3 og op til 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer, op til 2 suppleanter samt revisor og revisorsuppleant for det indeværende år, endvidere skal budgettet for det indeværende år, samt regnskabet for det forgange år godkendes.
Stk. 4. Bestyrelsen og ordinære medlemmer kan skriftligt eller elektronisk indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Alle medlemmer skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 5. Pa generalforsamlingen har alle medlemmer taleret og ordinære medlemmer stemmeret.

§ 7. Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, kasserer, og mellem 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Kun ordinære medlemmer kan vælges som bestyrelsesmedlemmer – herunder også formand
og kasserer.
Stk. 4. Skulle en formand eller en kasserer fratræde vælger bestyrelsen en ny fra sin midte.
Stk. 5. Medlemmer kan ikke anvende foreningens navn i forbindelse med arrangementer eller andet
uden bestyrelsens godkendelse.
Stk. 6. For at være valgbar til bestyrelsen skal man ved generalforsamlingen mindst have været medlem af foreningen de seneste 6 måneder op til denne.
Stk.7. Den samlede bestyrelse kan enstemmigt beslutte, at udstede et hævekort til en separat foreningskonto udelukkende knyttet til et allerede godkendt foreningsarrangement, til et medlem af arrangørgruppen for dette. For at kunne påtage sig dette ansvar, skal det givne medlem af
arrangørgruppen opretholde et aktivt medlemskab af Foreningen Einherjerne under hele processen med arrangementet. Træder vedkomne ud af arrangørgruppen eller ophører vedkomne som medlem af foreningen, skal kortet øjeblikkeligt returneres til bestyrelsen samt lukkes. Det pågældende medlem hæfter personligt for hævekortet og det påhviler dette medlem at dække alle udokumenterede udgifter på kortet. Alle udgifter og gebyrer forbundet med udstedelsen og brugen af kortet, hører under det pågældende arrangements regnskab og afholdes derfor af arrangementet –
ikke af foreningen. Efter endt regnskab lukkes kortet. Den samlede bestyrelse kan trække sin beslutning om udstedelse kortet tilbage ved simpelt flertal, såfremt der ikke længere er tillid til arrangørgruppens forvaltning af adgangen til kontoen.

§ 8. Ændring af vedtægter
Ændring af vedtægter er gyldigt ved 2/3 flertal ved en generalforsamling.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde 3 uger inden generalforsamlingen.

§ 9. Ansvar
Ansvar for skader påhviler det enkelte medlem.

§ 10. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 11. Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes ud af til ved formanden eller af kasseren. Ved optagelse af lån og salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Væsentlige dispositioner tegnes af den samlede bestyrelse.
Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de økonomiske udgifter og forpligtelser, der påhviler foreningen som helhed.

§ 12. Salg af MARK-huse
Kun generalforsamlingen kan beslutte at sælge foreningens MARK-huse.

§ 13. Opløsning
Ved opløsning skal foreningens formue, efter alle eventuelle kreditorer er betalt, anvendes til fritidsaktivitet. Aktiviteten skal have en almennyttig karakter. Anvendelsen besluttes af den opløsende generalforsamling.
Stk. 2. Foreningen kan kun lukkes hvis der på to på generalforsamlinger i træk, med minimum 3 måneder imellem dem, vedtages lukning af foreningen.

§ 14. Inhabilitet
Stk. 1. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald.
Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.
Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af sagen.
Stk. 4. I spørgsmål om inhabilitet, bliver dette noteret i referatet for bestyrelsesmødet dog uden specifikationer om sagens art.